Resultaten Punt Transect Telling (PTT) van route 441, 30-12-2023

Een PTT telling van SOVON houdt in dat eens per jaar in de 2e helft van december op een bepaalde vaststaande route, op 20 punten gedurende 5 minuten alle vogels geteld worden. De telling geeft inzicht in de aantalsontwikkelingen van vogels in de winter. De methode bestaat sinds 1978 en momenteel worden er elk jaar ca. 450 routes in Nederland geteld.

Eén van die routes is route 441 West Noord West Kockengen. In geel zijn op de kaart de 20 telpunten aangegeven. Startpunt is de hoek Wagendijk, Teckop.

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Kockengen

Startpunt: hoek Wagendijk Teckop

Op 30 december hebben onder gunstige weersomstandigheden Anja de Kruijf en Fons van Haelst de route geteld. In totaal werden zo’n 4000 vogels geteld. Mede door de gunstige omstandigheden een hoger aantal dan vorig jaar.

Indien interesse om ook te gaan tellen zie: https://sovon.nl/tellen/telprojecten/punt-transect-telling-ptt. Je kunt een bestaande, vrijgekomen route claimen of zelf een nieuwe route starten.

Resultaat PTT telling route 441: aantal waargenomen vogels in 2023 en ter vergelijking de aantallen van 2022

Soort 2023 2022 2023 2022
Aalscholver 14 5 Krakeend 52 10
Bergeend 15 Kuifeend 7 1
Blauwe Reiger 14 5 Meerkoet 402 69
Boomkruiper 1 Merel 5 6
Buizerd 1 2 Nijlgans 14 6
Ekster 9 2 Pimpelmees 2 12
Fuut 6 3 Roodborst 2
Fazant 1 Slobeend 5
Grauwe Gans 872 97 Smient 641 125
Grote bonte specht 2 Soepeend 9 2
Grote Canadese Gans 40 Soepgans 5
Grote Zilverreiger 19 6 Spreeuw 443 174
Halsbandparkiet 3 2 Staartmees 4
Heggenmus 1 Stormmeeuw 876 654
Holenduif 14 Torenvalk 2 3
Houtduif 25 16 Turkse Tortel 6 18
Huismus 12 37 Vink 8 7
Kauw 11 75 Waterhoen 26 5
Kievit 2 Wilde Eend 115 35
Knobbelzwaan 132 222 Winterkoning 1 3
Kokmeeuw 17 84 Wulp 1 2
Kolgans 123 Zilvermeeuw 3 2
Koolmees 17 12 Zwarte kraai 35 30
Scroll naar boven