Verslag excursie Groene Jonker, 22 juli 2023

Bewolkt, maar (nog) geen regen: goede omstandigheden om vogels en planten te gaan kijken in het prachtige gebied de Groene Jonker. 12 deelnemers hebben tijdens de wandeling veel verschillende soorten goed kunnen waarnemen, zoals een blauwborst die zich dicht bij het pad uitgebreid liet bewonderen.

foto: Bep van Haelst
foto: Bep van Haelst

Waargenomen vogelsoorten:
Aalscholver
Bergeend
Blauwborst (zie foto)
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Buizerd
Canadese gans
Dodaars
Fazant
Fitis
Geoorde fuut
Gierzwaluw
Grauwe gans
Grote zilverreiger
Grutto
Halsbandparkiet
Houtduif

foto: Peter van Harten
foto: Peter van Harten

Huismus
Huiszwaluw
Kauw
Kemphaan
Kievit
Kleine karekiet
Kleine plevier
Knobbelzwaan
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Lepelaar (zie foto)
Meerkoet
Oeverloper
Oeverzwaluw

Putter
Rietgors
Rietzanger
Slob
Smient
Snor
Sperwer
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Steltkluut (zie foto)
Tafeleend
Tureluur
Waterhoen
Waterral
Wilde eend
Winterkoning
Witte kwikstaart

Totaal 49

foto: Peter van Harten

Waargenomen plantensoorten

foto: Bep van Haelst

Akkerdistel
Akkermelkdistel
Andoorn
Bitterzoet
Haagwinde
Herderstasje
Jacobskruiskruid (zie foto)
Kamille
Kattenstaart
Speerdistel
Streepzaad
Veenwortel
Wilde peen
Wilgenroosje
Witte klaver
Zuring

Extra: Aardhommel

foto: Bijenstichting
Scroll naar boven